Obnoviť heslo

Správa osobných údajov

23 decembra, 2019 od david.melich

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Mallorcareality.com s.r.o. garantuje ochranu a dôvernosť všetkých osobných údajov získaných od klientov v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov v súlade s ustanoveniami §19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

Vaše súkromie je pre nás dôležité.

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa dotknutej fyzickej osoby, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov:

Mallorcareality.com s.r.o.
Okružná 7
934 01  Levice
IČO: 52 859 924
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 50256/N


Účel a právny základ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov a ich zástupcov na nasledovné účely:

 • sprostredkovanie ubytovacích služieb, ktoré sú predmetom uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní ubytovania. Právnym základom na takéto spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
 • spracovanie osobných údajov na účel vybavovania prípadných reklamácií/storn, pričom právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom,
 • spracovanie osobných údajov na účel vedenia účtovnej agendy, kde právnym základom je zákonná povinnosť spoločnosti založená osobitným predpisom,
 • spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (obhajoba právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vymáhanie pohľadávok, atď.),
 • spracovanie osobných údajov na marketingové účely – zasielanie newsletterov a spotrebiteľské súťaže.

Kategórie dotknutých osobných údajov:

a, sprostredkovanie ubytovania

 • titul, meno a priezvisko objednávateľa a spolucestujúcich,
 • adresa trvalého bydliska,
 • dátum/-y narodenia,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa,
 • údaje z cestovného dokladu, t.j. pas/preukaz totožnosti (miesto a dátum vydania, dátum platnosti),
 • údaje o bankovom účte

b, doplnkové informácie, ktoré môžu byť požadované:

 • kópie cestovných dokladov,
 • osobitné požiadavky na vybavenie ubytovacieho zariadenia

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom požadovaných služieb – partneri zabezpečujúci ubytovanie, dopravcovia, poskytovatelia želaných doplnkových služieb,…

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Osobné údaje sú do tretej krajiny (cieľovej destinácie uvedenej v zmluve o sprostredkovaní ubytovania) prenášané len v nevyhnutnom rozsahu v súlade s podmienkami citovaného Nariadenia z dôvodu jeho nevyhnutnosti na plnenie zmluvy o sprostredkovaní ubytovania medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom/sprostredkovateľom Mallorcareality.com s.r.o. a na vykonanie predzmluvných úkonov.

Uchovávanie osobných údajov

Minimálna doba uchovávania osobných údajov predstavuje 2 roky od návratu z destinácie, maximálne sa však osobné údaje uchovávajú na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov, resp. do odvolania tohto súhlasu.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na:

 • prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu,
 • právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú splnené podmienky na takýto výmaz podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú (na marketingové účely, účely organizovania spotrebiteľských súťaží, atď.), okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa §78, ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky. Zároveň má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré prevádzkovateľovi poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo podávať sťažnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom na Hraničná 12, 820 07  Bratislava, tel.: +421 2 32 31 3220, www.dataprotection.gov.sk,
 • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť ústne po preukázaní totožnosti, písomne alebo elektronicky. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny v osobných údajoch bezodkladne po ich zmene.

Všetky osobné údaje poskytuje klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy o sprostredkovaní ubytovania.

Aktualizované: 11.3.2020

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

Webovú lokalitu www.mallorcareality.com  spravuje Mallorcareality.com s.r.o., so sídlom na Okružná 7, 934 01  Levice, IČO: 52 859 924, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 50256/N.

Používaním tejto webovej lokality vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. V prípade nesúhlasu s pravidlami, prosím, túto webovú lokalitu nevyužívajte. Za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Vo všeobecnosti cookies neslúžia na zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb, ale na optimalizáciu výkonu a vzhľadu tohto webu, k využiteľnosti a poskytovaniu informácií o jednotlivých produktoch a službách, atď.

Čo sú to Cookies?

Súbory Cookies sú malé textové súbry, ktoré sú do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladajú sa do vášho zariadenia (PC, smartphone, tablet). Zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a ich platnosť. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Pri opakovanej návšteve stránky webový prehliadač načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá ich pôvodne vytvorila. Súbory „cookies“ nepoškodzujú vaše zariadenie.

Naša webová lokalita používa dočasné a trvalé cookies. Dočasné cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení dovtedy, kým stránku neopustíte. Slúžia na nevyhnutné a riadne fungovanie niektorých častí tohto webu. Trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ich vymazania. Permanentné cookies slúžia predovšetkým na optimalizáciu webových lokalít s ohľadom na nastavenia a činnosť užívateľa na webovej lokalite.

Využívané sú aj cookies tretích strán, ktorých cieľ a účel určuje tretia strana. Zvyčajne je to pre účely propagácie, reklamy a optimalizácie webových lokalít. K využívaniu cookies tretích strán dochádza aj pri správe od tretích strán (napr. nástroje spoločnosti Google) alebo pri zobrazovaní obsahu webových stránok tretej strany (napr. Facebook, YouTube). Pre informácie o používaní súborov cookies tretích strán navštívte webové lokality uvedených tretích strán.

Používanie cookies vo svojom webovom prehliadači máte možnosť odmietnuť. Odmietnutie súborov cookies môže mať za následok obmedzenie funkcionality webových lokalít.

Aktualizácia: 11.3.2020