Obnoviť heslo

Vaše výsledky vyhľadávania

Obchodné podmienky – prenájom nehnuteľností

Všeobecné podmienky ubytovania

Vážený zákazník,

v prípade Vašej záväznej rezervácie budú nasledovné podmienky zapracované do zmluvy o sprostredkovaní ubytovania uzatvorenej medzi Vami, ďalej len „zákazník alebo klient“ a spoločnosťou Mallorcareality.com s.r.o., ďalej len „Mallorcareality.com“ Predmetom zmluvy bude vybrané ubytovanie v apartmáne, dome, či vile, ďalej len „ubytovanie“ alebo „ubytovacie zariadenie“.

Nasledujúce zmluvné podmienky zároveň upravujú zmluvný vzťah medzi Vami a majiteľom ubytovania, s ktorým má Mallorcareality.com s.r.o. uzatvorenú platnú dohodu. Rezervačný formulár a tieto všeobecné podmienky, platné v čase Vašej rezervácie, je spoločnosť Mallorcareality.com s.r.o. povinná archivovať a na požiadanie kedykoľvek opätovne zaslať. Venujte, prosím, nasledovným zmluvným podmienkam náležitú pozornosť.

 1. Postavenie spoločnosti Mallorcareality.com s.r.o. v zmluvnom vzťahu

Údaje o spoločnosti:

Mallorcareality.com s.r.o.
Okružná 7
934 01  Levice
IČO: 52 859 924
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 50256/N

Mallorcareality.com s.r.o. je sprostredkovateľom, ktorý sprostredkúva služby medzi zákazníkom a prenajímateľom ubytovania na základe požiadaviek uvedených v rezervačnom formulári a uzatvára zmluvy v mene prenajímateľa. Práva a povinnosti Mallorcareality.com s.r.o. vyplývajú z týchto všeobecných podmienok ubytovania, zmluvného vzťahu, dodatočných dohôd a iných zákonom stanovených podmienok.

Pri jednotlivých ubytovacích zariadeniach môžu byť konkrétne podmienky čiastočne odlišné (napr. otázky týkajúce sa nástupu a odchodu, likvidácie odpadu, atď.). Súčasťou zmluvy sú preto aj Pokyny pre užívanie nehnuteľnosti.   

 • Rezervácia

Rezerváciu možno uskutočniť písomne, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky spoločnosti. Informácie poskytované spoločnosťou Mallorcareality.com s.r.o. pred samotnou rezerváciou a týkajúce sa dostupnosti požadovaného ubytovania sú nezáväzné a nepredstavujú záväznú ponuku zo strany Mallorcareality.com s.r.o.

Zákazník v rámci ponuky obdrží informácie o mieste, dostupnosti a konkrétnych platobných a storno podmienkach požadovaného ubytovania a tieto všeobecné podmienky ubytovania.

Zmluva bude uzatvorená právne záväzným spôsobom pre zákazníka a prenajímateľa, s potvrdením o rezervácii (registračný formulár), ktoré spoločnosť Mallorcareality.com s.r.o. ako zástupca prenajímateľa zašle písomne alebo elektronicky. Pri rezerváciách, ktoré sa uskutočnia v lehote menej ako jeden týždeň pred začiatkom ubytovania, môže byť potvrdenie o rezervácii právne záväzné aj vtedy, keď sa uskutoční telefonicky.

 • Cena a platby

Všetky ceny sú uvádzané a splatné v mene EUR (Euro).

V cene nie je zahrnutá tzv. turistická daň (Ecotasa). Výška turistickej dane platná od 1.5.2018, ktorú každá osoba nad 16 rokov uhradí za každú noc strávenú v ubytovacom zariadení je 2,20 EUR. Počínajúc deviatym dňom pobytu sa táto znižuje o 50% , to znamená, že výška turistickej dane počínajúc deviatym dňom pobytu je 1,10 EUR. Zákazník je od platby tohto poplatku oslobodený len ak ho prenajímateľ výslovne zahrnie do ceny prenajímaného ubytovania.

Mallorcareality.com s.r.o. je oprávnená preberať všetky platby týkajúce sa rezervácie a storno poplatkov a ostatné platby v prospech prenajímateľa.

Akceptovaným spôsobom úhrady zálohy, zostatkovej platby, bezpečnostného depozitu (kaucie) a ostatných platieb v prospech prenajímateľa je bankový prevod na účet spoločnosti Mallorcareality.com s.r.o.

Záloha je splatná po vzniku záväznej objednávky (rezervačný formulár). Výška zálohy je 30% z celkovej ceny. Túto zákazník uhradí spoločnosti Mallorcareality.com s.r.o. do 7 pracovných dní od prijatia rezervačného formulára. Následne obdrží potvrdenie o úhrade. Zostatková platba je splatná spoločnosti Mallorcareality.com s.r.o. v lehote od 30 do 15 dní pred termínom nástupu v závislosti od požiadaviek konkrétneho prenajímateľa.

Zákazník bude o  platobných podmienkach informovaný pred samotnou rezerváciou spolu s informáciami o dostupnosti ubytovania. Platobné podmienky sú tiež súčasťou rezervačného formulára.

V prípade, že Mallorcareality.com s.r.o. zálohu a/alebo zostatkovú platbu od zákazníka neobdrží v uvedenej lehote, bez zmluvného alebo zákonného dôvodu na omeškanie úhrady, spoločnosť Mallorcareality.com s.r.o. je oprávnená od zmluvy po upovedomení zákazníka odstúpiť v mene a so súhlasom prenajímateľa a účtovať zákazníkovi paušálny poplatok vo výške 89,- EUR za odstúpenie od zmluvy.  

Ak je prenajímateľ ochotný vydať ubytovacie zariadenie v súlade so zmluvou a zákazník nemá žiadny zmluvný alebo zákonný dôvod na omeškanie úhrady, potom zákazníkovi neuhradením požadovanej ceny nevzniká nárok na presun do nehnuteľnosti a zmluvné služby v zmysle uzatvorenej zmluvy.

 • Bezpečnostná kaucia

Po uzavretí zmluvy a pred nástupom do ubytovacieho zariadenia je prenajímateľ oprávnený požadovať bezpečnostnú kauciu, ktorú zákazník uhradí prostredníctvom spoločnosti Mallorcareality.com s.r.o. spolu so zostatkovou platbou za rezerváciu v sume požadovanej prenajímateľom.

Mallorcareality.com s.r.o. zákazníkovi výšku bezpečnostnej kaucie oznámi pred vznikom záväznej objednávky.

V prípade škôd na ubytovacom zariadení, jeho inventári alebo ostatných súčastiach nehnuteľnosti, u ktorých existuje oprávnený dôvod domnievať sa, že boli spôsobené zákazníkom alebo jeho spolucestujúcimi, je prenajímateľ oprávnený ponechať si sumu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s ich nápravou z bezpečnostnej kaucie. Ak je to výslovne uvedené v popise nehnuteľnosti, prenajímateľ má právo kauciu použiť aj na krytie ďalších nákladov, ako je nadmerná spotreba elektrickej energie, vody, kúrenie, krbové drevo, upratovanie počas pobytu zákazníka alebo iné doplnkové služby.

Prenajímateľ prostredníctvom spoločnosti Mallorcareality.com s.r.o. vystaví potvrdenie o zložení bezpečnostnej kaucie. Táto bude zákazníkovi vrátená v celosti prevodom na ním uvedený účet v lehote 7 dní po opustení ubytovacieho zariadenia, po tom, ako prenajímateľ spoločnosť Mallorcareality.com s.r.o. oboznámi o bezchybnom stave ubytovacieho zariadenia. V prípade, že si prenajímateľ uplatní nárok na zadržanie celej alebo časti kaucie, je povinný preukázať vzniknuté škody prostredníctvom fotodokumentácie a príslušných potvrdení o nákladoch na ich nápravu.

 • Práva zákazníka

Zákazník má právo na riadne poskytnutie objednaného a plne zaplateného ubytovania.

Zákazníkovi tiež budú riadne poskytnuté všetky informácie týkajúce sa zvoleného ubytovania, informovaný bude tiež o všetkých možných zmenách, o ktorých sa Mallorcareality.com s.r.o. dozvedela až po uhradení ubytovania.

 • Odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka

Zákazník má po vzniku záväznej objednávky, ktorá vzniká zaplatením zálohy, zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy s prenajímateľom prostredníctvom zmluvy uzatvorenej s Mallorcareality.com s.r.o. aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služby za nasledovných ustanovení. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je možné adresovať výhradne spoločnosti Mallorcareality.com s.r.o. ako zástupcovi prenajímateľa.

V prípade odstúpenia od zmluvy má prenajímateľ prostredníctvom spoločnosti Mallorcareality.com s.r.o. právo účtovať nasledovné storno poplatky:

a, Za odstúpenie do 90. dňa pred nástupom je storno poplatok 10% z celkovej ceny.

b, Za odstúpenie od 89. do 60. dňa pred nástupom je storno poplatok 30% z celkovej ceny.

c, Za odstúpenie od 59. do 30. dňa pred nástupom je storno poplatok 50% z celkovej ceny.

d, Za odstúpenie od 29. do 15. dňa pred nástupom je storno poplatok 75% z celkovej ceny.

e, Za odstúpenie od 14. dňa do dňa pred nástupom je storno poplatok 90% z celkovej ceny.

f, v prípade, že sa zákazník nedostaví bez uvedenia dôvodu a/alebo nedoručí vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, storno poplatok je 100% z celkovej ceny.

Zrušenie pobytu musí byť oznámené písomne a potvrdené spoločnosťou Mallorcareality.com s.r.o. prostredníctvom písomného zrušenia rezervácie. Nie je snahou prenajímateľa ani sprostredkovateľa, spoločnosti Mallorcareality.com s.r.o., zarábať na storno poplatkoch, preto akýkoľvek dôvod na zrušenie bezodkladne oznámte a prekonzultuje so spoločnosťou Mallorcareality.com s.r.o., aby vám mohla byť účtovaná čo najnižšia sadzba. 

Mallorcareality.com s.r.o. výslovne odporúča uzatvoriť cestovné poistenie na krytie všetkých rizík spojených s pobytom, vrátane poistenia zrušenia cesty a krytia nákladov na repatriáciu v prípade nehody, choroby alebo smrti.

V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník oprávnený navrhnúť náhradníka, ktorý namiesto neho uzavrie zmluvu so všetkými jej právami a povinnosťami. Prenajímateľ môže namietať zámenu účastníka zmluvy sám alebo prostredníctvom Mallorcareality.com s.r.o., ak táto osoba alebo osoby, ktoré ju sprevádzajú, nespĺňa zmluvné podmienky alebo iné podstatné zmluvné skutočnosti týkajúce sa náhradníka a sprevádzajúcich osôb, a má právo zmluvu s takouto osobou neuzavrieť.

Zmeny uskutočnené po uzavretí zmluvy týkajúce sa dátumu cesty, nástupu a odchodu (rebooking) a iných podstatných zmluvných skutočností, nie sú právne nárokovateľné. V prípade, že by rebooking na žiadosť zákazníka bol možný, je Mallorcareality.com s.r.o. oprávnená v mene prenajímateľa účtovať poplatok za zmenu rezervácie vo výške 25,- EUR. Takto definovaný rebooking sa musí uskutočniť v lehote 90 dní a viac pred nástupom na pobyt. Zmena rezervácie po uplynutí tejto lehoty je možná až po odstúpení od zmluvy podľa vyššie uvedených podmienok a zadaní  novej rezervácie za predpokladu, že vybraný termín nie je obsadený.

 • Odstúpenie od zmluvy zo strany prenajímateľa

Ak je plnenie zmluvy významne narušené v dôsledku vyššej moci, ktorá nebola predvídateľná v čase uzavretia zmluvy, majú zákazník alebo prenajímateľ, zastúpený spoločnosťou Mallorcareality.com s.r.o., právo zmluvu zrušiť v zmysle platných ustanovení Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.

Prenajímateľ alebo Mallorcareality.com s.r.o. ako jeho zástupca má právo zrušiť zmluvu po prevzatí ubytovania, ak zákazník a/alebo osoba, ktorá ho sprevádza naďalej, aj po predchádzajúcom varovaní, porušuje plnenie zmluvy alebo porušuje zmluvu spôsobom, ktorý prenajímateľa oprávňuje okamžite od zmluvy odstúpiť. To platí najmä v prípade úmyselných škôd a vážnych škôd zavinených z nedbalosti na ubytovacom zariadení a jeho inventári, pri porušení osobitných povinností uvedených v časti 11 týchto všeobecných podmienok a porušení pokynov pre užívanie nehnuteľnosti, ktoré sú súčasťou zmluvy o sprostredkovaní nehnuteľnosti. V prípade takéhoto zrušenia zmluvy má prenajímateľ nárok na celkovú zaplatenú cenu.

 • Nevyužité služby

Ak zákazník nevyužije služby, ktoré mu boli poskytnuté v súlade so zmluvou, napr. v dôsledku neskorého príchodu a/alebo skoršieho odchodu z dôvodu choroby alebo iných dôvodov nezavinených prenajímateľom alebo spoločnosťou Mallorcareality.com s.r.o., alebo tieto nevyužije v plnej miere, nevzniká zákazníkovi nárok na primeranú náhradu.

 •  Reklamácie

Akékoľvek pochybenia v poskytovaní služieb zo strany Mallorcareality.com s.r.o. je zákazník povinný jej bezodkladne oznámiť, aby  táto mala príležitosť na ich nápravu. Ak zákazník tieto neoznámi, akékoľvek nároky zákazníka vyplývajúce zo zmluvy o sprostredkovaní ubytovania zanikajú.

V prípade, že zákazník po nástupe do ubytovacieho zariadenia zaregistruje vady na samotnom ubytovacom zariadení, jeho vybavení alebo iné vady a chyby, je zákazník povinný bezodkladne informovať spoločnosť Mallorcareality.com s.r.o. Zákazník je povinný spoločnosť Mallorcareality.com s.r.o. informovať aj vtedy, ak uvedenú škodu nespôsobil alebo mu táto neprekáža vzhľadom na to, že prenajímateľ by mohol požadovať úhradu nákladov na krytie spôsobených vád.

Ak sú vady alebo poškodenia na ubytovacom zariadení, inventári alebo inej súčasti nehnuteľnosti vážne, má zákazník právo na ich odstránenie v dohodnutej lehote po ich oznámení sprostredkovateľovi Mallorcareality.com s.r.o. V prípade, že tieto v dohodnutej lehote odstránené nebudú alebo je náprava nemožná, má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

 1. Povinnosti zákazníka voči prenajímateľovi ubytovacieho zariadenia

Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zmluvy, môže byť obsadená len počtom osôb uvedeným v zmluve. V prípade nadmernej obsadenosti je prenajímateľ oprávnený účtovať dodatočný, primeraný poplatok po dobu nadmerného obsadenia a v prípade uloženia pokuty zo strany kompetentných orgánov z dôvodu nadmernej obsadenosti požadovať náhradu za pokutu uloženú prenajímateľovi. V takomto prípade sú nadbytočné osoby povinné nehnuteľnosť okamžite opustiť.

Zákazník má právo prijímať hostí v predmetnej nehnuteľnosti len obmedzene. Toto obmedzenie sa vzťahuje na návštevy bez ubytovania/prenocovania. Prenocovanie hostí  vyžaduje výslovný predchádzajúci súhlas prenajímateľa bez ohľadu na existujúci počet lôžok. Prenajímateľ je oprávnený požadovať uhradenie dodatočného poplatku zo strany zákazníka. t.j. platí vyššie uvedené ustanovenie.

Zmeny obsadenosti ubytovacieho zariadenia (napr. počet osôb, náhradníci, atď.) bez výslovného predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa nie sú povolené. V prípade takéhoto konania, ktoré je v rozpore so zmluvou, je prenajímateľ oprávnený požadovať dodatočný poplatok.

Na pozemku nie je povolené stavať stany, parkovať karavány, atď.

Zákazník sa za seba i za svojich spolucestujúcich zaväzuje, že bude s ubytovacím zariadením a jeho vybavením zaobchádzať opatrne a čo najskôr prenajímateľovi oznámi akúkoľvek škodu, ktorá by počas pobytu vznikla.

Na pozemok, do priestorov a zariadení, ktoré sú súčasťou ubytovacieho zariadenia, ale nie sú súčasťou zmluvného prenájmu, nemá zákazník a jeho spolucestujúci právo vstupovať.

Zákazník sa zaväzuje zanechať dom v deň odchodu uprataný, čistý a s vecami na svojom mieste. Zvyšné potraviny je povinný odniesť, resp. zlikvidovať stanoveným spôsobom. Zákazník je tiež povinný vyniesť odpad na miesto na to určené. Ak zákazník ubytovacie zariadenie nezanechá v primeranom stave, prenajímateľ je oprávnený ponechať si časť bezpečnostnej kaucie na pokrytie vzniknutých nákladov.

Pobyt zvierat v ubytovacom zariadení je povolený za nasledovných podmienok:

a, je to uvedené v opise nehnuteľnosti,

b, boli v rezervačnom formulári poskytnuté pravdivé údaje o druhu, rase a veľkosti,

c, bol v rezervačnom formulári výslovne odsúhlasený a potvrdený pobyt zvieraťa,

d, zvieratá boli vycvičené na pobyt v domácnosti, sú disciplinované, nepredstavujú hrozbu pre majetok, ľudí a okolie, a údaje o zvierati zodpovedajú údajom poskytnutým v čase rezervácie,

e, lôžka a pohovky sú vyhradené pre ľudských návštevníkov.  

 1. Riešenie sporov

Spoločnosť Mallorcareality.com s.r.o. sa v mene prenajímateľa vždy bude snažiť o urovnanie možných sporov zmierom. V prípade, že k vyriešeniu sporu nedôjde, budú sa zmluvné strany riadiť platnou legislatívou Slovenskej republiky. V prípade rezervácií zrealizovaných elektronicky, Mallorcareality.com s.r.o. odkazuje na európsku platformu na riešenie sporov online: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Platné právne predpisy

Všetko touto zmluvou neupravené sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.